Các lỗi dễ mắc khiến việc sử dụng PureComponent, memo thành công cốc

Các lỗi dễ mắc khiến việc sử dụng PureComponent, memo thành công cốc

Mến chào các bạn đã quay trở lại với Kỹ sư mặt tiền.

Như đã nhắc đến ở bài trước, khi giới thiệu về PureComponent và memo trong React để tối ưu hóa performance, có các lỗi sai khá phổ biến khiến việc sử dụng memo hay PureComponent không còn hiệu quả.

Bật mí luôn cho các bạn rằng các lỗi này sẽ xoay quanh đến việc so sánh nông (mình cũng đã có đề cập đến trong bài viết trên).

Ok, nếu tới đây bạn vẫn chưa biết tại sao, thì cùng mình tìm hiểu các lỗi dưới đây nào.

1. Dùng Anonymous function (hàm ẩn danh).

Đặc điểm của các hàm ẩn danh này là viết trực tiếp, không cần khai báo một biến cụ thể nắm giữ khai báo hàm (const/var/let).

Và cụ thể thì dev chúng ta thường hay sử dụng các hàm mũi tiên như là hàm ẩn danh, truyền trực tiếp vào các event handlers hay callback như onClick, onSubmit, … Vì nó nhanh chóng, tiện lợi, khỏi phải mắc công lăn lăn chuột lên trên tìm chỗ để khai báo hàm mới đúng không nào.

Ví dụ:

class Button extends React.PureComponent {
 render() {
  console.log('re-render Button');
  return (
   <button onClick={this.props.onBtnClick} className="beautiful-button">
    {this.props.children}
   </button>
  );
 }
}

export default class ParentComponent extends React.Component {
 state = {
  counter: 0,
 };

 render() {
  return (
   <div>
    <p>{`Số lần click: ${this.state.counter}`}</p>

    <Button
 onBtnClick={() => {
 	this.setState(prevState => ({ counter: prevState.counter + 1 }));
 }}
>
     Button đẹp
    </Button>
   </div>
  );
 }
}

Tại ví dụ này, Component cha ParentComponent đang render component con là Button. Vốn dĩ sau khi nắm được vấn đề performance về re-render cà cách khắc phục, mình đã cẩn thận dùng PureComponent thay thì Component khi khởi tạo component Button.

Button chỉ nhận vào một prop là một function, có tên là onBtnClick. Component này không hề cần sử dụng biến state counter từ component cha, và cũng không có nhu cầu re-render mỗi khi biến state này tăng lên. Đó là lý do mình dùng PureComponent.

Nhưng vì callback function pass vào onBtnClick đang được viết dưới dạng Anonymous function, nên vô tình mỗi lần bấm nút tăng biến đếm counter -> component cha ParentComponent re-render -> hàm render() chạy -> callback anonymous function kia được tạo mới.

Trong JS, function cũng là object, object được tạo mới thì khi PureComponent thực hiện cơ chế so sánh nông trên prop cũ và mới onBtnClick sẽ cho là đã có sự thay đổi (again, nếu bạn vẫn chưa nắm cơ chế so sánh nông thì xem lại bài này nhé).

PureComponent thấy rằng prop truyền vào đã change và tưởng nhầm rằng bạn muốn update component Button, dẫn đến một loạt console.log() hiện ra - thể hiện quá trình re-render diễn ra bên trong Button.

Button bị re-render mặc dù đã sử dụng PureComponent

Button bị re-render mặc dù đã sử dụng PureComponent

Giải pháp:

export default class ParentComponent extends React.Component {
 state = {
  counter: 0
 };

 btnClickHandler = () => {
  this.setState(prevState => ({ counter: prevState.counter + 1 }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>{`Số lần click: ${this.state.counter}`}</p>
    <Button
 onClick={this.btnClickHandler}
>
     Button đẹp
    </Button>
   </div>
  );
 }
}

Tạo một method có tên btnClickHandler nắm giữ callback cần truyền vào Button.

Ứng với cách viết class thì các method chỉ được khởi tạo một lần -> ở mỗi lần component cha re-render, callback function sẽ là duy nhất -> PureComponent trong Button so sánh thấy object prop cũ và mới là giống nhau -> không re-render.

Giờ thì dù cho click 5 lần, Button vẫn chỉ render 1 lần

Giờ thì dù cho click 5 lần, Button vẫn chỉ render 1 lần

2. Lại là Object

Tương tự như ví dụ về Anonymous function trên. Object literals (Ví dụ: {name: 'a', age: 25}), hay nói chung mọi thứ trong JS mà là object (Object, Aray, Function) khi được khai báo trực tiếp trong hàm render, thì cũng đồng nghĩa với việc object đó sẽ được tạo mới ứng với mỗi lần re-render. Một lần nữa, làm cho việc sử dụng memo hay PureComponent trở nên vô tác dụng.

Ví dụ:

class ComponentA extends React.Component {
 render () {
  return (
   <div>
    CHA NÈ CON
    <ComponentB myStyle={{
 color: 'blue',
 background: 'gold'
}}/>
   </div>
  );
 }
}

class ComponentB extends React.PureComponent {
 render () {
  return (
   <div style={this.props.myStyle}>
    CON NÈ CHA
   </div>
  );
 }
}

Ở dòng code thứ 6, mình đã vô tình truyền một object literal vào prop style, pass vào component con (ComponentB).

Mỗi lần ComponentA re-render, một object được tạo mới trong vùng nhớ Heap. PureComponent trong ComponentB dùng cơ chế so sánh nông nhận thấy đây là object mới -> re-render ComponentB.

Giải pháp:

Dùng một biến nắm giữ object này. Thay vì liên tục tạo mới ở mỗi lần re-render, mình sử dụng một class field myStyle (class fields chỉ được khởi tạo một lần lúc khởi tạo class component đó mà thôi).

class ComponentA extends React.Component {
 constructor(props) {
  this.myStyle = {
   color: 'blue',
   background: 'gold'
  };
 }

 render () {
  return (
   <div>
    CHA NÈ CON
    <ComponentB myStyle={this.myStyle}/>
   </div>
  );
 }
}

class ComponentB extends React.PureComponent {
 render () {
  return (
   <div style={this.props.myStyle}>
    CON NÈ CHA
   </div>
  );
 }
}

3. Không move các stable data, function, config, objects ra khỏi render body khi dùng functional component

Có thể bạn đã để ý các ví dụ trên mình đang cố gắng dùng toàn là Class Component :D. Vì mình muốn tách riêng Functional Component cho mục này đấy.

Với constructor hay quá trình khởi tạo một class, chắc bạn đã biết rằng các cycle này chỉ chạy một lần.

Hàm constructor của một class chỉ chạy một lần, các method hay properties (thứ được viết bên ngoài hàm render()) của một class cũng sẽ chỉ được khởi tạo một lần.

Lợi dụng điều này chúng ta sẽ đạt được mục đích tạo các biến nắm giữ các object, các biến này không bị khởi tạo lại xuyên suốt quá trình re-render nên có thể an toàn pass xuống component con, kết hợp thêm với memo hoặc PureComponent là khỏi lo bị re-render.

Khác với Class Component, các Functional Component không có các life cycle như constructor.

Mọi thứ nằm bên trong "ruột" của một Functional component chính là body của hàm render ứng với người anh em Class component.

Vì thế, ứng với ví dụ trên, mà viết lại bằng functional component, thì:

Ví dụ:

const ComponentA = (props) => {
 const myStyle = {
  color: 'blue',
  background: 'gold'
 };
 return (
  <div>
   CHA NÈ CON
   <ComponentB myStyle={myStyle}/>
  </div>
 );
}

const ComponentB = memo((props) => {
 return (
  <div style={props.myStyle}>
   CON NÈ CHA
  </div>
 );
});

Thì dù có cẩn thận khai báo một biến object myStyleComponentA (dòng thứ 2), thì xin "chúc mừng"... memo lại không ngăn được việc re-render ở ComponentB.

Bởi vì mỗi với mỗi lần re-render ở ComponentA, mọi thứ nằm bên trong khai báo hàm cũng tương tự như mọi thứ nằm trong ruột của hàm render() -> object myStyle vẫn được tạo mới như thường.

Để giải quyết vấn đề này, ta sẽ move dòng khai báo object myStyle ra khỏi hẳn scope của functional ComponentA.

Giải pháp:

const myStyle = {
 color: 'blue',
 background: 'gold'
};

const ComponentA = (props) => {
 return (
  <div>
   CHA NÈ CON
   <ComponentB myStyle={myStyle}/>
  </div>
 );
}

const ComponentB = memo((props) => {
 return (
  <div style={props.myStyle}>
   CON NÈ CHA
  </div>
 );
});

Theo cá nhân mình đây là một practice bạn nên dùng nhiều. Áp dụng với các object config, array, hoặc các hàm, logic tính toán chỉ cần khởi tạo một lần và không thay đổi.

Tuy nhiên, cách viết trên vô tình đem các logic hay các biến ra khỏi phạm vi component, về mặt tính đóng gói thì không hay lắm. Để giải quyết vấn đề này, phương án tối ưu thường được sử dụng hiện nay là dùng React hook useMemouseCallback.

Trong tương lai, khi đến post về hai hook này, mình sẽ giải thích cách dùng nha.

4. Bonus: biết đến và cẩn thận hơn với mapStateToProps với connect HOC khi dùng react-redux

Có thể bạn chưa/đã biết rằng react-redux mặc định đã implement PureComponent để ngăn re-render cho các component con mà nó nhận vào.

Và nếu bạn vẫn có thói quen sử dụng thao tác, chế biến, khởi tạo và trả về các object, array ngay bên trong mapStateToProps

Ví dụ:

mapStateToProps = (state) => ({
 currentUser: {
  id: state.currentUserId, role: state.currentRole
 }
})

Thì cũng tương tự như vấn đề gặp phải ở các section trên. Object luôn được tạo mới, và PureComponent sẽ không ngăn được việc re-render.

Tiếp nữa, khi làm việc với redux, thường object store tổng sẽ là kết hợp của rất nhiều sub-states (dùng combineReducer).

Và nếu bạn chưa biết, thì mapStateToProps sẽ chạy khi bất cứ thành phần nào của store tổng bị thay đổi, không cần biết thành phần thay đổi đó có liên quan gì đến component này hay không.

Ngoài việc tạo mới object như mình mới đề cập ở trên, thì việc đặt các logic tính toán nặng bên trong mapStateToProps cũng sẽ gây ảnh hưởng đến performance của app. (Vì nó chạy rất thường xuyên)

Whenever the store changes, all of the mapStateToProps functions of all of the connected components will run. Because of this, your mapStateToProps functions should run as fast as possible. This also means that a slow mapStateToProps function can be a potential bottleneck for your application. - Trích "react-redux" documentation

Bất cứ khi nào store thay đổi, tất cả các hàm mapStateToProps dùng trong các component sẽ được chạy. Vì vậy, tốt hơn hết là các hàm mapStateToProps kia nên chạy nhanh nhất có thể. Nếu không, nó sẽ làm app của bạn bị chậm, thuật ngữ là nghẽn cổ chai - tui dịch

Để tránh các tình trạng trên thì bạn nên tập thói quen không tạo object mới, không đặt các logic tính toán nặng trong các hàm mapStateToProps, và sau cùng là nên sử dụng một library cung cấp các cơ chế memoization để tối ưu hóa performance, điển hình như là reselect.

Ngay trong document của react-redux cũng có đề cập đến:

We highly encourage the use of "selector" functions to help encapsulate the process of extracting values from specific locations in the state tree. Memoized selector functions also play a key role in improving application performance (see the following sections in this page and the Advanced Usage: Computing Derived Data page for more details on why and how to use selectors.) - Trích "react-redux" documentation

5. Kết luận

Như vậy là mình đã cùng các bạn điểm qua các lỗi sai khiến cho việc sử dụng memo hay PureComponent không còn hiệu quả, và khiến app không cải thiện performance rồi.

Nhìn chung các lỗi này xoay quanh đến chủ đề object và cơ chế so sánh nông.

Một khi đã biết đến các vấn đề này rồi thì việc tránh và dùng đúng cách các kỹ thuật khi code cũng không quá khó đúng không các bạn.

Hẹn gặp các bạn trong các bài viết lần sau. Mến chào các bạn!